ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    V rámci volitelných možností dalších služeb poskytovaných prodávajícím při prodeji zboží kupujícímu, nabízí prodávající kupujícímu mimo jiné službu Pojištění zásilky (dále jen „Pojištění zásilky“).

1.2.    Prodávající upozorňuje, že Pojištění zásilky není pojištěním běžně kupujícímu známé a upravované ustanovením § 2758 a násl. občanského zákoníku, jakož i dalšími příslušnými právními předpisy vztahující se k oblasti pojišťovnictví, např. zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění apod. Tato právní úprava pojištění se tak na službu Pojištění zásilky nevztahuje, ani ji jinak neupravuje.

OBJEDNÁNÍ SLUŽBY

2.1.    Kupující má právo rozšířit svou objednávku zboží i o službu Pojištění zásilky, a to jejím potvrzením (zaškrtnutím příslušného pole) v objednávkovém formuláři (viz. článek 3 odst. 3.4 Obchodních podmínek). V takovém případě je služba Pojištění zásilky zakoupena společně se zbožím, resp. k této službě je uzavřen příslušný smluvní vztah společně s kupní smlouvou na zboží; tento smluvní vztah se přitom řídí tímto článkem a dále stejnými podmínkami jako je uvedeno v těchto obchodních podmínkách (např. způsob úhrady ceny za službu apod.), nestanoví-li tento článek výslovně jinak. Cena za službu Pojištění zásilky je uvedena v objednávkovém formuláři u možnosti volby zakoupení služby Pojištění zásilky k objednávanému zboží.

2.2.    Prodávající poskytuje službu Pojištění zásilky pouze na vybraný sortiment svého zboží s tím, že si Prodávající současně vyhrazuje právo službu Pojištění zásilky v jednotlivých případech odmítnout poskytnout. Prodávající si dále vyhrazuje i možnost poskytování služby Pojištění zásilky obecně kdykoli dočasně či jinak omezit, její poskytování přerušit nebo poskytování služby Pojištění zásilky zcela zrušit, a to i bez jakékoli náhrady; tímto ujednáním přitom nejsou dotčena práva z již uzavřených smluv, jejíchž součástí je poskytnutí i služby Pojištění zásilky.

2.3.    Službu Pojištění zásilky, má-li o ni kupující zájem, musí kupující zakoupit společně se zbožím; dodatečné či zpětné zakoupení služby Pojištění zásilky není možné.

2.4.    Neposkytuje-li Prodávající službu Pojištění zásilky na konkrétní objednané zboží, pak není kupujícímu možnost sjednání služby Pojištění zásilky v objednávkovém formuláři nabízena.

POPIS SLUŽBY

3.1.    Na základě služby Pojištění zásilky je kupující oprávněn v případě, kdy dojde ke ztrátě nebo poškození zboží při přepravě, požadovat po prodávajícím, aby mu dodal bez odkladu nové zboží nebo náhradní díl poškozeného zboží, bez nutnosti čekání na vyřízení reklamačního řízení s přepravcem, z jehož jednání došlo ke ztrátě či poškození zásilky.

3.2.    Ztraceným zbožím je takové zboží, které bylo dáno prodávajícím do přepravy (o čemž prodávající kupujícího vždy vyrozumí na elektronickou adresu kupujícího společně s uvedeným čísla zásilky pro možnost jejího online sledování) a dle jejího online sledování v track&trace systému přepravce, případně jiném dostupném sledovacím systému zásilky daného přepravce, bude tato 5 pracovních dnů bez jakéhokoli prokazatelného pohybu v přepravě. Ztracenou zásilkou není zásilka, která nevykazuje pohyb ve sledovacím systému z důvodu na straně kupujícího, tj. zejména v případě, kdy je zásilka uložena na sjednaném odběrném místě či u přepravce nebo jím určeném místě z důvodu nevyzvednutí zboží kupujícím, a je připravena k vyzvednutí kupujícím.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

4.1.    Při zakoupení služby Pojištění zásilky, resp. při jejím využití, nejsou dotčena ostatní práva a povinnosti kupujícího, mimo jiné upravené těmito obchodními podmínkami, zejména kupující má i nadále:

  • možnost uplatnit u poškozené zásilky práva z vadného plnění;
  • možnost odstoupit od kupní smlouvy;
  • povinnost při převzetí zboží od přepravce provést kontrolu zboží při jeho převzetí, resp. a zejména zkontrolovat, zda nemá zboží, jeho obal, jakékoli mechanické či jiné poškození, popřípadě zda nevykazuje známky neoprávněného rozbalení zboží, přičemž jakékoli takové poškození či nedostatek na zboží je povinen kupující ihned dopravci vytknout a sepsat s ním o tom příslušný záznam, popřípadě reklamační protokol.

4.2.    Kupující je povinen uplatnit práva ze služby Pojištění zásilky, resp. nahlásit poškození zboží přepravou, nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky (v případě, kdy zásilka nebyla pro poškození vůbec převzata, běží tato lhůta od okamžiku odmítnutí převzetí zásilky a sepisu záznamu o této skutečnosti s přepravcem). Kupující je povinen oznámit skutečnosti podle tohoto odstavce e-mailem na adresu prodávajícího: eshop@zahradavpohode.cz.

4.3.    Kupující má v rámci služby Pojištění zásilky, resp. při uplatnění práv z ní, dále povinnost:

  • poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost pro možnost doručení náhradního zboží či náhradního dílu;
  • poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost pro možnost řádné reklamace a uplatnění práv prodávajícího z přepravní smlouvy uzavření s přepravcem pro doručení zboží kupujícímu, zejména mu umožnit prohlídku zboží, jeho poškození; kupující je povinen učinit i případnou reklamaci u přepravce, pokud poškození při přepravě nebylo zjistitelné z prohlídky obalu zboží, popřípadě nebylo-li z důvodu zvoleného způsobu přepravy možné provést reklamaci zásilky ihned u příslušné osoby přepravce;
  • vrátit poškozené zboží, a to řádně zabalené (tzn. zejména v původním obalu, pokud tento i přes jeho případné poškození je schopen zajistit náležitou ochranu zboží před dalším poškozením při přepravě zpět prodávajícímu). Podle zvoleného způsobu přepravy je kupující povinen buď umožnit vyzvednutí zboží pro zpětnou přepravu, která může být provedena samostatně nebo v rámci doručení nového zboží anebo při přepravě prostřednictvím České pošty, s.p. zanést zásilku tomuto přepravci k reklamaci.

Kupující nemá nárok požadovat po Prodávajícím jakoukoli náhradu nákladů mu vzniklých v souvislosti s plněním povinností podle tohoto odstavce.

4.4.    Práva ze služby Pojištění zásilky lze uplatnit vůči prodávajícímu pouze jednou, resp. kupující má v rámci Pojištění zásilky právo pouze na jedno opakované doručení (výměnu) zboží. V případě, že i při druhém doručení nového zboží nebo náhradního dílu dojde k poškození tohoto zboží při přepravě, kupující nemůže požadovat po prodávajícím další doručení nového zboží podle tohoto článku, tj. v rámci služby Pojištění zásilky. Kupující v takovém případě uplatňuje svá práva z poškození zásilky u přepravce již sám, v rámci příslušného reklamačního řízení, popřípadě postupuje a uplatňuje jiná práva z uzavřené kupní smlouvy, tj. zejména práva z vadného plnění. Prodávající však upozorňuje kupujícího, že kupující je vždy povinen provést řádnou reklamaci zboží u přepravce a vytknout poškození zboží přepravou při převzetí, když v opačném případě by nemusela být v této souvislosti, z důvodu spočívajícím v porušení povinností kupujícího při převzetí zboží, mu přiznána ani jiná práva z uzavřené kupní smlouvy.

4.5.     Při porušení některé z povinností podle tohoto článku ze strany kupujícího, zejména při neprovedení řádné kontroly zboží při jeho převzetí, nevytknutí poškození zboží (jeho obalu) řádně a včas přepravci, či neuplatnění příslušné reklamace přepravy u přepravce, jakož i v případě, že kupující řádně neuplatní práva ze služby Pojištění zásilky u Prodávajícího včas, popřípadě mu neposkytne příslušnou součinnost pro uplatnění jeho práv z přepravy, práva ze služby Pojištění zásilky, zejména právo požadovat dodání nového zboží či náhradního dílu, zaniká.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

5.1.    Nové zboží nebo náhradní díl zašle prodávající kupujícímu v nejbližším možném termínu, zpravidla do 24 hodin od uplatnění práv ze služby Pojištění zásilky kupujícím u prodávajícího.

5.2.    Uplatní-li kupující práva ze služby Pojištění zásilky, tzn. požádá o doručení nového zboží či náhradního dílu, přestože doručené zboží nebylo poškozené, odpovídá kupující prodávajícímu za veškerou škodu, která v této souvislosti prodávajícímu vznikne, zejména škodu v podobě nákladů na opakovanou přepravu zboží, nákladů na zpětnou přepravu zboží, nákladů na balení zboží, administrativní náklady apod.

VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

6.1.    V případě, že zboží, vůči němuž uplatní kupující práva ze služby Pojištění zásilky, není u prodávající skladem a jeho naskladnění není očekáváno ani nejpozději do 2 pracovních dnů od uplatnění práv z Pojištění zásilky kupujícím, a nedohodnou-li se kupující s prodávajícím na jiném řešení věci (počítaje v to kromě stanovení nového termínu dodání vzhledem k očekávanému naskladnění zboží, např. i poskytnutí jiného alternativního zboží), má kupující právo od smlouvy odstoupit. V rámci odstoupení od smlouvy v tomto případě má kupující kromě práva na vrácení ceny za zboží (bylo-li již uhrazeno), také právo na vrácení ceny za službu Pojištění zásilky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.    Odstoupí-li kupující od uzavřené kupní smlouvy nikoli na základě odst. 6.1. tohoto článku, právo na vrácení ceny za službu Pojištění zásilky mu nevzniká, a to ani částečně.

7.2.    Nevyužije-li kupující v konkrétním případě službu Pojištění zásilky, zejména v případě, kdy přeprava proběhne řádně a zboží přepravou nebude jakkoli dotčeno, právo na vrácení uhrazené ceny za službu Pojištění zásilky kupujícímu nevzniká.

7.3.    Prodávající tímto kupujícího informuje a kupující v této souvislosti výslovně žádá a souhlasí s tím, aby prodávající započal s plněním služby Pojištění zásilky a tato byla případně splněna ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku. Prodávající tak na výslovnou žádost kupujícího započne s plněním služby Pojištění zásilky ihned po uzavření smlouvy činěním k tomu nezbytných a potřebných kroků a kupující bere na vědomí, že není ke službě Pojištění zásilky oprávněn odstoupit od smlouvy.

 

V Částkově dne 1. července 2020