0
Máte dotaz? +420 605 158 785 (Po–Pá, 8–17 hod.)
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Počet:
Cena:
0 ks
0 Kč
Košík je prázdný. Pojďme to napravit!

Pravidla soutěže

I. Název soutěže

"O bazén Marimex Florida 3,05 x 0,91 m" (dále jen „Soutěž“)

II. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost Ondřej Štěpančík se sídlem Částkov 111, 687 12 Bílovice, IČ: 76604756, Zapsáno: Živnostenský list čj. ZIV/ U 1422/2010/Jun, vydán Živnostenským úřadem v Uh.Hradišti  (dále jen „Organizátor“)

III. Termín soutěže

Soutěž se bude konat v termínu 4. 8. 2019 - 19. 8. 2019 na sociální síti https://www.facebook.com. Lhůta pro posledního přihlášení do soutěže je do 24:00 hodin dne 19. 8. 2019. 

IV. Podmínky účasti v soutěži

Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:
1) dát like naší facebookové stránce Zahrada v pohodě (https://bit.ly/33aiC65)
2) sdílet tento příspěvek na svém profilu 
3) do komentáře pod tuto fotku označit dva přátele, kterým by se bazén mohl hodit
nebo
Zakoupit libovolný sortiment značky Marimex a zákazník je automaticky zapojen do soutěže. Účast v soutěži může zákazník kdykoli odmítnout.

V. Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, pokud v termínu konání Soutěže splňuje Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“). Zaměstnanci Organizátora, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“). V případě, že se výhercem stane  vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Organizátora. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna ji Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, respektive nahradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry stanovenou na základě průměrné hodnoty dané výhry na trhu ke dni odevzdání výhry, a to neodkladně do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že by Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat Podmínky účasti v Soutěži, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit. Každý Účastník se může do Soutěže zapojit pouze jednou. V případě, že bude nalezeno více soutěžních lístků vedených na jednu osobu, Účastník bude ze Soutěže vyloučen. 
Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě zapojení účastníka vícekrát, může být tento účastník ze soutěže vyloučen.

VI. Losování a zveřejnění výherců

Výherce bude vybrán náhodným losem ze všech soutěžících. Losování proběhne dne 20. 8. 2019. Účastníci Soutěže tímto berou na vědomí, že jména Výherců a jejich profilové fotografie mohou být za účelem realizace Soutěže, transparentnosti a předání Výhry zveřejněny na akci a na sociálních sítích Organizátora. Účastníci Soutěže jsou dále srozuměni a účastí v této Soutěži vyslovují souhlas s tím, že jméno a profil Výherce mohou být v souvislosti s Výhrou v Soutěži a převzetím ceny užity Organizátorem v rámci propagace.  

VII. Výhry

VIII. Předání výhry

Soutěž bude vyhodnocena a Výherci budou vyhlášeni způsobem uvedeným v tomto odstavci. Každý z Výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje Podmínky účasti v soutěži – tedy prokázat se platným dokladem totožnosti, potvrdit platnou doručovací adresu na území ČR, a další podmínky uvedené v čl. IV. těchto Pravidel soutěže; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na Účastníkovi a Organizátor si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda Účastník požadované skutečnosti dostatečně prokázal. O tom, zda Výherce neporušuje Podmínky účasti v soutěži, rozhoduje Organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel Výhercem, bude mu nárok na Výhru odepřen. Výherce bude po vylosování v rámci soutěže vyzván k předložení splnění podmínek soutěže a jeho adresu na území ČR k doručení výhry prostřednictvím soukromé zprávy nebo e-mailem. Pokud se některý z Výherců nepřihlásí, nebo neprokáže splnění pravidel, pak cenu nezíská a místo něj bude vylosován jiný Výherce. Tímto způsobem bude postupováno, dokud nedojde k naplnění podmínek pro předání cen a určení Výherce Soutěže. Výherce je povinen Organizátorovi poskytnout součinnost k tomu, aby mohla být Výhra odeslána prostřednictvím doručovací služby. Pokud Výherce neposkytne součinnost, je Organizátor oprávněn jej ze soutěže vyloučit.Výhra bude Výherci odeslána na adresu, kterou Výherce označí jako doručovací adresu. Výhra mu bude odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od uvedení adresy pro doručení Výhry. V případě nemožnosti doručení Výhry, např. její nepřevzetí ze strany Výherce v odběrní lhůtě, neexistence doručovací adresy apod., Výhra propadá bez možnosti náhrady Organizátorovi. Organizátor nezodpovídá za poškození, ztrátu a jiné znehodnocení Výhry během poštovní přepravy. Účastníci berou na vědomí, že Organizátor nebude doručovat Výhru na adresu mimo území České republiky. Výhry není možné u Organizátora reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na Výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhry.

IX. Další ustanovení

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit Pravidla soutěže, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže Organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce https://www.zahradavpohode.cz/pravidla-souteze-x31244. Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, jež je jinak v rozporu s Pravidly soutěže či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži. Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v Soutěži či výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v Soutěži. Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.
Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se Soutěže, Pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora.
 
Tato Pravidla soutěže jsou uveřejněna na https://www.zahradavpohode.cz/pravidla-souteze-x31244.
Tato Pravidla soutěže mohou být změněna jen písemně, a to formou písemných dodatků k těmto Pravidlům soutěže, písemně schválených Organizátorem.
 
V Částkově, dne 4. 8. 2019
Mohlo by vás zajímat

Zeptejte se, jsme tu pro Vás
+420 605 158 785
(Po-So: 8.00 - 20.00)