Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Zahrada v pohodě.cz s.r.o., se sídlem č.p. 111, 687 12 Částkov, identifikační číslo: 08950130, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116347, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího Zahrada v pohodě.cz s.r.o..

Reklamace

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, nebo v jiné lhůtě je-li ujednáno jinak.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku nebo pokud zboží neodpovídá deklarovaným parametrům má v záruční době právo na bezplatnou reklamaci zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Postup reklamace:

 1. Informujte nás o reklamaci e-mailem na emailovou adresu eshop@zahradavpohode.cz. My vám poskytneme informace jak dále postupovat, na kterou adresu reklamované zboží zaslat, případně reklamaci můžeme posoudit na dálku a zboží Vám vyměnit bez nutnosti zasílání k nám.
 2. Zboží s příslušenstvím nutným pro posouzení reklamace zašlete jako obyčejný balík (ne na dobírku) na adresu skladu Zahrada v pohodě.cz s.r.o., v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět. Zboží můžete také doručit osobně.
  Adresa skladu:
  Zahrada v pohodě.cz s.r.o.
  č.p. 111
  687 12 Částkov
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a kontakt na email nebo telefon a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Můžete použít náš vzorový reklamační protokol ZDE .  
 4. Přiložte kopii dokladu o nákupu reklamovaného zboží v našem obchodě (fakturu) nebo jiným způsobem (např. vytištěnou kopií objednávky s variabilním symbolem pro dohledání objednávky v informačním systému).

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace (den doručení zboží do našeho skladu). Pro prodloužení záruční lhůty či její zachování je však relevantní datum oznámení reklamace na email. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího emailem (na email uvedený při objednávce zboží nebo na Vámi uvedený email při reklamaci). Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena nebyla, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupujícímu se přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou (viz níže).

Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění je předán ihned.

Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů(zejména nákladů na dopravu zboží k reklamaci), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena).V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní postup spotřebitele) nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu výrobků, funkčních vlastností a škod z neodborného používání výrobků, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo jiné vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Prodejce nezajišťuje pozáruční servis ani neprodává všechny náhradní díly na nabízený sortiment produktů. Reklamace nejsou v žádném případě zpoplatněny.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • Nemá-li věc vlastnosti, rozměry, provedení, nehodí-li se ke stanovenému způsobu užívání, případně nevyhovuje-li požadavkům právních předpisů, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo podle § 1829 Nového občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží (Odstoupení od smlouvy postačí odeslat (nikoliv doručit) nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty od převzetí zboží spotřebitelem), vyjma případů výslovně uvedených v § 1837 Nového občanského zákoníku, tedy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Předmět odstoupení od smlouvy doručte na adresu našeho skladu Zahrada v pohodě.cz s.r.o., č.p. 111, 687 12 Částkov. Ke zboží přiložte nejlépe dopis s formálním odstoupením od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky nebo toto odstoupení od kupní smlouvy oznamte telefonicky, emailem či dalším vhodným způsobem. Odstoupení od smlouvy ovšem doporučujeme zaslat nejlépe písemně spolu s balíkem. Můžete použít náš vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ve 14-ti denní lhůtě ZDE

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, nejlépe bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. V takovém případě bude spotřebiteli při oprávněném odstoupení vrácena plná částka za zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou), pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

Nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy za podmínky prokázání odeslání zboží nebo jeho předání budou zaslány peníze za zboží, na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího (dle jeho volby v odstoupení od smlouvy).V této lhůtě bude také kupující o vrácení finančních prostředků informován. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžité plnění spotřebiteli dříve než mu spotřebitel prokáže, že dané zboží odeslal nebo mu jej předá. Pokud jde o prokázání odeslání, pak musí být prokázáno, že jde o stejné zboží ve stejném stavu, jako bylo doručeno.

Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy a zboží je již používané nebo má porušený obal nebo nemá obal žádný nebrání toto v právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, ale prodávající má právo na náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu či náhradu škody.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, pak dodavatel vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Osobní odběr se jako doprava zboží nebere.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel.

Postup reklamace při zjištění vady při převzetí zboží od dopravce

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno jakékoliv mechanické nebo jiné poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.Kupující je povinen vizuálně zkontrolovat obal zboží přímo před dopravcem a případné poškození ihned na místě uvést do písemného škodního záznamu a to formou Zápisu o škodě nebo přípisem do doručovacího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, není příjemce povinen zásilku převzít. Samostatný zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilky je podkladem pro následné uplatnění práv poškozené strany.

Pokud se jednalo o reklamaci skrytých vad, tedy situaci, kdy kupující zjistí vady na zboží až po jeho rozbalení,je povinností kupujícího reklamovat tuto zásilku u prodávajícího, který je plátcem dopravného nejpozději do 24 hodin. Na pozdější reklamace na vady způsobené přepravou po uplynutí této lhůty u kupujícího, pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. 

Nedodržení výše uvedeného postupu se nijak nedotýká práva spotřebitele uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady.

Záruční doba a záruční list

Zákonná záruka je nejméně 24 měsíců, případně delší, je-li stanoveno jinak u konkrétního zákazníka nebo zboží. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

Jako záruční list obecně slouží daňový doklad. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. V takovém případě musí záruční list vždy obsahovat náležitosti a být vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začně záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří dýdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Záruka se nevztahuje na:

 • neodbornou instalaci, zacházení, obsluhu či použití, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • zboží bylo poškozeno živly,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (mimo obvyklé výchylky),
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, je záruční doba stanovena na 1 rok.

Jakost při převzetí, Rozpor s kupní smlouvou

Ve smyslu příslušných ustanovení Nového občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Storno objednávky

Spotřebitel může stornovat objednávku před expedicí objednávky, nebo její části, bez sankcí. V případě předání objednávky, nebo její části, přepravci, je kupující povinen převzít zboží při dodání dle platných obchodních podmínek. Tímto není dotčeno jeho práno na vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě od převzetí zboží.

Storno objednávky není možné provést v případech vyjmenovaných v § 1837 Nového občanského zákoníku, vyjmenovaných výše, jestliže se již na vyřízení objednávky začalo pracovat.

Oznámení o stornu objednávky prosím provádějte bezodkladně na tel: 605 158 785 nebo e-mail: eshop@zahradavpohode.cz.