ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. V rámci voliteľných možností ďalších služieb poskytovaných predávajúcim pri predaji tovaru kupujúcemu, ponúka predávajúci kupujúcemu okrem iného službu Poistenie zásielky (ďalej len „Poistenie zásielky“).

1.2. Predávajúci upozorňuje, že Poistenie zásielky nie je poistením bežne kupujúcemu známe a upravované ustanovením § 2758 a nasl. občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi vzťahujúce sa k oblasti poisťovníctva, napr. zákon č. 277/2009 Zb., o poisťovníctve, zákon č. 170/2018 Zb., o distribúcii poistenia a zaistenia a pod. tak na službu Poistenie zásielky nevzťahuje, ani ju inak neupravuje.

OBJEDNANIE SLUŽBY
2.1. Kupujúci má právo rozšíriť svoju objednávku tovaru aj o službu Poistenie zásielky, a to jej potvrdením (zaškrtnutím príslušného poľa) v objednávkovom formulári (viď. článok 3 ods. 3.4 Obchodných podmienok). V takom prípade je služba Poistenie zásielky zakúpená spoločne s tovarom, resp. k tejto službe je uzavretý príslušný zmluvný vzťah spoločne s kúpnou zmluvou na tovar; tento zmluvný vzťah sa pritom riadi týmto článkom a ďalej rovnakými podmienkami ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach (napr. spôsob úhrady ceny za službu a pod.), ak tento článok neustanovuje výslovne inak. Cena za službu Poistenie zásielky je uvedená v objednávkovom formulári pri možnosti voľby zakúpenia služby Poistenie zásielky k objednávanému tovaru.

2.2. Predávajúci poskytuje službu Poistenie zásielky iba na vybraný sortiment svojho tovaru s tým, že si Predávajúci súčasne vyhradzuje právo službu Poistenie zásielky v jednotlivých prípadoch odmietnuť poskytnúť. Predávajúci si ďalej vyhradzuje aj možnosť poskytovania služby Poistenie zásielky všeobecne kedykoľvek dočasne či inak obmedziť, jej poskytovanie prerušiť alebo poskytovanie služby Poistenie zásielky úplne zrušiť, a to aj bez akejkoľvek náhrady; týmto dojednaním pritom nie sú dotknuté práva z už uzavretých zmlúv, ktorých súčasťou je poskytnutie aj služby Poistenie zásielky.

2.3. Službu Poistenie zásielky, ak má o ňu kupujúci záujem, musí kupujúci zakúpiť spoločne s tovarom; dodatočné či spätné zakúpenie služby Poistenie zásielky nie je možné.

2.4. Ak neposkytuje Predávajúci službu Poistenie zásielky na konkrétny objednaný tovar, potom nie je kupujúcemu možnosť dojednania služby Poistenie zásielky v objednávkovom formulári ponúkaná.

POPIS SLUŽBY
3.1. Na základe služby Poistenie zásielky je kupujúci oprávnený v prípade, keď dôjde k strate alebo poškodeniu tovaru pri preprave, požadovať od predávajúceho, aby mu dodal bez odkladu nový tovar alebo náhradný diel poškodeného tovaru, bez nutnosti čakania na vybavenie reklamačného konania s prepravcom, z ktorého rokovania došlo k strate či poškodeniu zásielky.

3.2. Strateným tovarom je taký tovar, ktorý bol daný predávajúcim do prepravy (o čom predávajúci kupujúceho vždy upovedomí na elektronickú adresu kupujúceho spoločne s uvedeným čísla zásielky pre možnosť jej online sledovania) a podľa jej online sledovania v track&trace systému prepravcu, prípadne inom dostupnom sledovacom systéme zásielky daného prepravcu, bude táto 5 pracovných dní bez akéhokoľvek preukázateľného pohybu v preprave. Stratenou zásielkou nie je zásielka, ktorá nevykazuje pohyb v sledovacom systéme z dôvodu na strane kupujúceho, tj najmä v prípade, keď je zásielka uložená na dohodnutom odbernom mieste či u prepravcu alebo ním určenom mieste z dôvodu nevyzdvihnutia tovaru kupujúcim, a je pripravená na vyzdvihnutie kupujúcim .

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
4.1. Pri zakúpení služby Poistenie zásielky, resp. pri jej využití, nie sú dotknuté ostatné práva a povinnosti kupujúceho, okrem iného upravené týmito obchodnými podmienkami, najmä kupujúci má aj naďalej:

možnosť uplatniť pri poškodenej zásielke právo z vadného plnenia;
možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy;
povinnosť pri prevzatí tovaru od prepravcu vykonať kontrolu tovaru pri jeho prevzatí, resp. a najmä skontrolovať, či nemá tovar, jeho obal, akékoľvek mechanické či iné poškodenie, poprípade či nevykazuje známky neoprávneného rozbalenia tovaru, pričom akékoľvek takéto poškodenie či nedostatok na tovare je povinný kupujúci ihneď dopravcovi vytknúť a spísať s ním o tom príslušný záznam, poprípade reklamačný protokol.
4.2. Kupujúci je povinný uplatniť práva zo služby Poistenie zásielky, resp. nahlásiť poškodenie tovaru prepravou, najneskôr do 3 dní od prevzatia zásielky (v prípade, keď zásielka nebola pre poškodenie vôbec prevzatá, plynie táto lehota od okamihu odmietnutia prevzatia zásielky a spisu záznamu o tejto skutočnosti s prepravcom). Kupujúci je povinný oznámiť skutočnosti podľa tohto odseku e-mailom na adresu predávajúceho: eshop@zahradavpohode.cz.

4.3. Kupujúci má v rámci služby Poistenie zásielky, resp. pri uplatnení práv z nej, ďalej povinnosť:

poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť pre možnosť doručenia náhradného tovaru či náhradného dielu;
poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť pre možnosť riadnej reklamácie a uplatnenia práv predávajúceho z preprávnej zmluvy uzavretie s prepravcom na doručenie tovaru kupujúcemu, najmä mu umožniť prehliadku tovaru, jeho poškodenie; kupujúci je povinný urobiť aj prípadnú reklamáciu u prepravcu, pokiaľ poškodenie pri preprave nebolo zistiteľné z prehliadky obalu tovaru, prípadne ak z dôvodu zvoleného spôsobu prepravy nebolo možné vykonať reklamáciu zásielky ihneď u príslušnej osoby prepravcu;
vrátiť poškodený tovar, a to riadne zabalený (tzn. najmä v pôvodnom obale, pokiaľ tento aj napriek jeho prípadnému poškodeniu je schopný zaistiť náležitú ochranu tovaru pred ďalším poškodením pri preprave späť predávajúcemu). Podľa zvoleného spôsobu prepravy je kupujúci povinný buď umožniť vyzdvihnutie tovaru na spätnú prepravu, ktorá môže byť vykonaná samostatne alebo v rámci doručenia nového tovaru alebo pri preprave prostredníctvom Slovenskej pošty, s.p. zaniesť zásielku tomuto prepravcovi na reklamáciu.
Kupujúci nemá nárok požadovať od Predávajúceho akúkoľvek náhradu nákladov mu vzniknutých v súvislosti s plnením povinností podľa tohto odseku.

4.4. Práva zo služby Poistenie zásielky je možné uplatniť voči predávajúcemu iba raz, resp. kupujúci má v rámci poistenia zásielky právo iba na jedno opakované doručenie (výmenu) tovaru. V prípade, že aj pri druhom doručení nového tovaru alebo náhradného dielu dôjde k poškodeniu tohto tovaru pri preprave, kupujúci nemôže požadovať od predávajúceho ďalšie doručenie nového tovaru podľa tohto článku, tj v rámci služby Poistenie zásielky. Kupujúci v takom prípade uplatňuje svoje práva z poškodenia zásielky u prepravcu už sám, v rámci príslušného reklamačného konania, prípadne postupuje a uplatňuje iné práva z uzavretej kúpnej zmluvy, tj najmä práva z vadného plnenia. Predávajúci však upozorňuje kupujúceho, že kupujúci je vždy povinný vykonať riadnu reklamáciu tovaru u prepravcu a vytknúť poškodenie tovaru prepravou pri prevzatí, keď v opačnom prípade by nemusela byť v tejto súvislosti, z dôvodu spočívajúceho v porušení povinností kupujúceho pri prevzatí tovaru, mu priznaná ani iná práva z uzavretej kúpnej zmluvy.

4.5. Pri porušení niektorej z povinností podľa tohto článku zo strany kupujúceho, najmä pri nevykonaní riadnej kontroly tovaru pri jeho prevzatí, nevytknutí poškodenia tovaru (jeho obalu) riadne a včas prepravcovi, či neuplatneniu príslušnej reklamácie prepravy u prepravcu, ako aj v prípade, že kupujúci riadne neuplatní práva zo služby Poistenie zásielky u Predávajúceho včas, poprípade mu neposkytne príslušnú súčinnosť pre uplatnenie jeho práv z prepravy, práva zo služby Poistenie zásielky, najmä právo požadovať dodanie nového tovaru či náhradného dielu, zaniká.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
5.1. Nový tovar alebo náhradný diel zašle predávajúci kupujúcemu v najbližšom možnom termíne, spravidla do 24 hodín od uplatnenia práv zo služby Poistenie zásielky kupujúcim u predávajúceho.

5.2. Ak uplatní kupujúci práva zo služby Poistenie zásielky, tzn. požiada o doručenie nového tovaru či náhradného dielu, hoci doručený tovar nebol poškodený, zodpovedá kupujúci predávajúcemu za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti predávajúcemu vznikne, najmä škodu v podobe nákladov na opakovanú prepravu tovaru, nákladov na spätnú prepravu tovaru, nákladov na balenie tovaru, administratívne náklady a pod.

VÝLUKY Z POISTENIE
6.1. V prípade, že tovar, voči ktorému uplatní kupujúci práva zo služby Poistenie zásielky, nie je u predávajúci skladom a jeho naskladnenie nie je očakávaný ani najneskôr do 2 pracovných dní od uplatnenia práv z Poistenie zásielky kupujúcim, a ak sa nedohodnú kupujúci s predávajúcim na inom riešení veci (počítajúc v to okrem stanovenia nového termínu dodania vzhľadom na očakávané naskladnenie tovaru, napr. aj poskytnutie iného alternatívneho tovaru), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. V rámci odstúpenia od zmluvy v tomto prípade má kupujúci okrem práva na vrátenie ceny za tovar (ak už bol uhradený), tiež právo na vrátenie ceny za službu Poistenie zásielky.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1. Ak odstúpi kupujúci od uzavretej kúpnej zmluvy nie na základe ods. 6.1. tohto článku, právo na vrátenie ceny za službu Poistenie zásielky mu nevzniká, a to ani čiastočne.

7.2. Ak nevyužije kupujúci v konkrétnom prípade službu Poistenie zásielky, najmä v prípade, keď preprava prebehne riadne a tovar prepravou nebude akokoľvek dotknutý, právo na vrátenie uhradenej ceny za službu Poistenie zásielky kupujúcemu nevzniká.

7.3. Predávajúci týmto kupujúceho informuje a kupujúci v tejto súvislosti výslovne žiada a súhlasí s tým, aby predávajúci započal s plnením služby Poistenie zásielky a táto bola prípadne splnená ešte pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovenia § 1829 a nasl. občianskeho zákonníka. Predávajúci tak na výslovnú žiadosť kupujúceho započne s plnením služby Poistenie zásielky ihneď po uzavretí zmluvy činením k tomu potrebných a potrebných krokov a kupujúci berie na vedomie, že nie je k službe Poistenie zásielky oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

V Čiaskove 1. júla 2020