Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho Zahrada v pohodě.cz s.r.o., se sídlem č.p. 111, 687 12 Částkov, Česká republika, identifikační číslo: 08950130, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116347, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať k reklamácii tovaru zakúpeného od predávajúceho Zahrada v pohodě.cz s.r.o..

Reklamácia

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, alebo v inej lehote je je dohodnuté inak.

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku alebo ak nezodpovedá deklarovaným parametrom má v záručnej dobe právo na bezplatnú reklamáciu tovaru. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Postup reklamácie:

 1. Informujte nás o reklamácii e-mailom na emailovú adresu eshop@zahradavpohode.sk. My vám poskytneme informácie ako ďalej postupovať, na ktorú adresu reklamovaný tovar zaslať, prípadne reklamáciu môžeme posúdiť na diaľku a tovar Vám vymeniť bez nutnosti zasielania k nám.
 2. Tovar s príslušenstvom potrebným pre posúdenie reklamácie zašlite ako obyčajný balík (nie na dobierku) na adresu skladu Záhrada v pohodě.cz, v obale, ktorý bráni poškodeniu výrobku pri preprave späť. Tovar môžete tiež doručiť osobne.
  Adresa skladu:
  Zahrada v pohodě.cz s.r.o.
  č.p. 111
  687 12 Částkov
  Česká republika
 3. K preprave je možné využiť služby našich prepravcov po predchádzajúcej dohode e-mailom.
 4. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu a kontakt na email alebo telefón a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Môžete použiť náš vzorový reklamačný protokol ZDE .  
 5. Priložte kópiu dokladu o nákupe reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúru) alebo iným spôsobom (napr. Vytlačenú kópií objednávky s variabilným symbolom pre dohľadanie objednávky v informačnom systéme).

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (deň doručenia tovaru do nášho skladu). Pre predĺženie záručnej lehoty alebo jej zachovanie je však relevantný dátum oznámenia reklamácie na email. O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho emailom (na email uvedený pri objednávke tovaru alebo na Vami uvedený email pri reklamácii). Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. O vybavení reklamácie musí predávajúci kupujúceho informovať - ​​do tej doby sa má za to, že reklamácia vybavená nebola. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie v prípade, že reklamácia vybavená nebola, sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a kupujúcemu sa priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú (pozri nižšie).

Reklamačný protokol (potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje) je zaslaný zákazníkovi emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď.

Ďalej predávajúci vydá bezodkladne po vybavení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (hlavne nákladov na dopravu tovaru k reklamácii), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie - zákonná lehota tým nie je dotknutá) .V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie (ak sa jedná o zjavne šikanujúca postup spotrebiteľa) nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky výrobkov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania výrobkov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.
Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo iné vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Predajca nezabezpečuje pozáručný servis ani nepredáva všetky náhradné diely na ponúkaný sortiment produktov. Reklamácia nie sú v žiadnom prípade spoplatnené.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

 • Ak nemá vec vlastnosti, rozmery, prevedenie, nehodí ak sa na určený spôsob užívania, prípadne nevyhovuje ak požiadavkám právnych predpisov, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 • Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

 •          • odo dňa prevzatia tovaru,
 •          • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 •          • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 •          • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 •          • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 •          • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 •          • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 •          • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 •          • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 •          • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 •          • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 •          • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 •          • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár ZDE k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

Postup reklamácie pri zistení vady pri prevzatí tovaru od dopravcu

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené akékoľvek mechanické alebo iné poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, av prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcem.Kupující je povinný vizuálne skontrolovať obal tovaru priamo pred dopravcom a prípadné poškodenie ihneď na mieste uviesť do písomného likvidačného záznamu a to formou zápisu o škode alebo prípisom do doručovacieho listu dopravcu. Bez tohto zápisu alebo v prípade, že dopravca odmietol tento zápis vyhotoviť, nie je príjemca povinný zásielku prevziať. Samostatný zápis o škode alebo prípis o škode do potvrdenie o odovzdaní zásielky je podkladom pre následné uplatnenie práv poškodenej strany.

Ak sa jednalo o reklamácii skrytých chýb, teda situáciu, keď kupujúci zistí vady na tovaru až po jeho rozbalení, je povinnosťou kupujúceho reklamovať túto zásielku u predávajúceho, ktorý je platiteľom dopravného najneskôr do 24 hodín. Na neskoršie reklamácie na chyby spôsobené prepravou po uplynutí tejto lehoty u kupujúceho, potom nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté.

Nedodržanie vyššie uvedeného postupu sa nijako nedotýka práva spotrebiteľa uplatniť u predávajúceho zodpovednosť za vady.

Záručná doba a záručný list

Zákonná záruka je najmenej 24 mesiacov, prípadne dlhšia, ak je stanovené inak u konkrétneho zákazníka alebo tovaru. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii.

Ako záručný list všeobecne slúži daňový doklad. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje. Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dĺžku platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu. Nesplnením povinností týkajúcich sa vydania záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá. Predĺžená záruka - táto záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiace reklamou. V takom prípade musí záručný list vždy obsahovať náležitosti a byť vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na záručnom liste. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch dýdnů od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • • neodbornou inštaláciu, zaobchádzanie, obsluhu či použitia, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou,
 • • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii,
 • • tovar bol poškodený živlami,
 • • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 • • tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej ČSN, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (mimo obvyklé výchylky),
 • • opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním

Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, je záručná doba stanovená na 1 rok.

Akosť pri prevzatí, Rozpor s kúpnou zmluvou

V zmysle príslušných ustanovení Nového občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Storno objednávky

Spotrebiteľ môže stornovať objednávku pred expedíciou objednávky, alebo jej časti, bez sankcií. V prípade odovzdania objednávky, alebo jej časti, prepravcovi, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní podľa platných obchodných podmienok. Týmto nie je dotknuté jeho prané na vrátenie tovaru v 14-dennej lehote od prevzatia tovaru.

Storno objednávky nie je možné vykonať v prípadoch vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, vymenovaných vyššie, ak sa už na vybavenie objednávky začalo pracovať.

Oznámenie o storne objednávky prosím vykonávajte bezodkladne na tel: +421 915 206 048 alebo e-mail: eshop@zahradavpohode.sk.